Polystichum setiferum juni 2010 med blomstrende, bunddækkende Saxifraga Cuscutiformis 
kaldt Jødeskæg, når den anvendes som potteplante. 
-
2. POLYSTICHUM SETIFERUM BREDBLADET SKJOLDBREGNE
Polystichum setiferum, Bredbladet Skjoldbregne,
som ikke findes i den danske natur, vokser flere steder i løvskovene i Europas bjerge. Desuden er den vidt udbredt i Storbritannien, og det er især fra England de mange kultur- former og sorter stammer, mens nogle få er opstået eller fundet i Tyskland. Mange af formerne fik deres sortsnavn i sidste halvdel af 1800-tallet. Nogle af dem er opstået ved opformering af sporer fra de oprindelige og fra deres afkom.
  Over trehundrede navne var det blevet til tid efter anden, og da sporeformerede planter varierer temmelig meget har 
man i England vedtaget at opdele nogle af de mest kom- plekse i grupper, for eks. Divisilobum Group, Multilobum Group, Plumosum Group med flere grupper. 
  Mellem de mange registrerede er der helt sterile sorter, der kun kan formeres ved delinger, så de har stadigvæk de samme navne, hvilket også gælder for andre med særligt navn, når de bliver formeret ved deling. 
  Flere af de sterile former danner bulbiller, det vil sige yng- leknopper, så dem er der ikke problemer med at formere, det er endog hurtigere end ved sporeformering.
-
POLYSTICHUM SETIFERUM KULTURFORMER
-
Polystichum setiferum 'Acutilobum' 
minder så meget om Tornfliget Skjoldbregne, at den før har været anset for en kulturform af denne.
  Kulturformen Polystichum setiferum 'Acutilobum' har to gan- ge delte, mørkegrønne blade og en hel del brune skæl på blad- stænglerne, og i det mindste på den nederste del er bladene  smallere, og i modsætning til Tornfliget Skjoldbregne har små- bladene næsten samme længde på midten af bladet. Selvom de mindste bladafsnit er fint tilspidsede (deraf navnet), så løber de ikke ud i et tornagtigt hår. Højde 90 cm.
Polystichum setiferum ‘Capitatum’
er en kulturform med voldsomme delte bladspidser og små- blade uden eller næsten uden delinger. Højde 60-90 cm. 
Polystichum setiferum 'Congestum'
er en stærk sammentrængt form, hvis forkortede og kraftige stængler er tæt besat med brune skæl og avner, som et stykke op ad stænglen titter ud mellem de ret mørkegrønne blade. På den forkortede stængel sidder småbladene så tæt sammen, at de er taglagte. Det er en fortrinlig bregne til stenbedet, hvor den kan vokse helt lysåbent, hvis den plantes imellem store sten, hvor basis er lidt beskyttet mod den varme middagssol. Højde 20-35 cm.
Polystichum setiferum ‘Congestum Cristatum’
minder meget om Polystichum setiferum 'Congestum', men en del af bladene har mere eller mindre tydelige tvedelinger i spidserne, når det er sporeformerede planter. Det kommer så ud på at udsøge de bedste eksemplarer og formere dem yder- ligere ved delinger. Højde 20-35 cm.
Polystichum setiferum 'Congestum' i stenbedet, hvor den har vokset siden 1996. Hjortetungebregnen bagved er den sterile 
Phyllitis scolopendrium 'Nobile Variegatum'.
-
Polystichum setiferum 'Cristato-pinnulum', 
Øverste del af et 80 cm. højt blad
Polystichum setiferum 'Congestum Coke'
er opformeret fra bulbiller, som jeg fik oktober 2004 fra en tysk bregnesamler. Ifølge bregnelitteraturen skulle den høre til i Multilobum Group og ligge meget nær kirkegårdsbregne,  Polystichum setiferum Plumoso-Multilobum, også kaldt mos- bregne, men den virker mindre tæt i løvet. Mine planter er endnu kun omkring 30 cm. høje, men hvis den er identisk med Polystichum setiferum Coke's Foliose, bliver højden 90 cm.
Polystichum setiferum 'Cristato-pinnulum'
som ser meget anderledes ud end de fleste andre Polystichum setiferum former, har tre gange delte blade med kamdeling af bladspidserne, mens småbladene og de mindste bladdele ikke er delt, men nærmest vifteformigt frynsede og ret korte.
  Polystichum setiferum 'Cristato-pinnulum' er så godt som helt steril, og selvom den siges at kunne få bulbiller, så er det al- drig sket i de 16 år jeg har haft den, siden jeg købte den hjem fra England i 1996. Højde op til 90 cm.
Polystichum setiferum Cruciatum Group’
I dette tilfælde er en gruppebetegnelse helt rigtig, fordi sporeformerede planter kun yderst sjældent er ens eller blot nogenlunde ens. 
   Navnet Cruciatum’ kommer af, at de helt tvedelte småblade sidder, så de danner kryds (kors) op langs stænglen. Disse småblade er ret korte, så bladet derved bliver meget smalt, vel at mærke, hvis det har den slags småblade hele vejen op, hvilket ikke altid er tilfældet, idet krydsformen kan forekom- me helt eller delvist, og i sidste tilfælde forskellige steder på bladene øverst, på midten, nederst eller flere gange på samme blad. De mest 'ægte' med smalle blade bliver omkring 60 cm høje, mens mere blandede varierer i højden 60-80 cm.
-
Polystichum setiferum 'Dahlem'
er en kulturform, der er opstået i Dahlem i Tyskland. Den har ret smalle trekantede lysende grønne, overvintrende blade, som på den nederste halvdel er tre gange fjersnitdelt, så den hører egentlig hjemme i Polystichum setiferum ‘Divisilobum’ gruppen. 
  Det er en smuk bregne, der har et meget frodigt udseende, idet småbladene sidder meget tæt, især på den nedre del, hvor de næsten kan overlappe hinanden.
  Sporeplanter bliver ikke helt ægte, men de får af og til bul- biller på bladstænglen nederst på bladet, både på den frie del og i bladhjørnerne, der hvor småbladene udgår. De planter man kan få udviklet fra bulbillerne er helt identiske med moderplanten, men i de mange år, der er gået, siden jeg købte den som en fuldt udviklet plante i 1998, har den kun haft nogle få bulbiller to gange. Højde 75 cm.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'
er et navn, der passer på et stort antal bregner, som er fundet i naturen eller opstået i 1800-tallet i England. 
  Der er flere forskellige, som alle har det til fælles, at småbla- dene af anden orden på bladets øverste del har indskæringer i randen, som på de nederste småblade er så dybe, at bladene er op til tre gange delte og i nogle tilfælde endog fire gange delte. Ved sporeformering kan disse former blive en del forskellige, så hører de til i 'Divisilobum Group', med mindre de er delin- ger af de oprindelige med særligt navn. Højde fra 60-90 cm.
Typisk eksempel på blad fra en sporeformeret bregne i 
Polystichum setiferum 'Divisilobum Group'. Udsnit af blad.
Polystichum setiferum ‘Divisilobum Wollaston’
er en kulturform med åbne trekantede, tre gange fjersnitdelte blade, som er så lange, at de virker smallere, end de faktisk er. De mindste bladdele er meget små, så bladet derved får en luftig karakter, og den er en af de helt fine divisilobumformer. De lange, lette og elegante blade bøjer sig yndefuldt til siden, så den egner sig bedst til at vokse sammen med lave planter, så den fine bygning rigtig kan komme til sin ret, derfor har jeg plantet den lidt tilbage øverst i et stenbed. Det er en temmelig tør plads med godt dræn, så det tog måske et eller to, år før den rigtig fik fat, men nu er den fuldt etableret og har vokset på samme sted siden 1995.
   Polystichum setiferum 'Wollaston' er én af de former, der ikke altid bliver 'ægte' fra sporer, men den danner nogle få bulbiller, som kan opformeres til nye bregner med helt samme udseende som deres ophav, men det er ikke særlig tit, så den er ikke så almindelig. Højde 70 cm.
 
Polystichum setiferum 'Divisilobum' er et betagende syn, 
om foråret uanset hvad form det er. Udsnit af større billede. 
De nye, helt røde 'bispestave er en Dryopteris erythrosora. 
Polystichum setiferum 'Dahlem' sidst i juli 2012.
Udsnit af større billede.
Polystichum setiferum Herrenhausen’
er en kulturform, der er opstået i Tyskland. Den  har lancet- formede op til tre gange delte mørkegrønne blade.
  Småbladene af anden orden er ret små og tydeligt adskilt, så bladet derved får et let og åbent udseende. De lange blade, strækker sig ud til siden, så hele planten trods højden virker ret spinkel. Højde 50-70 cm.
Polystichum setiferum Iveryanum’
er en ualmindelig smuk bregne, ikke mindst når den ruller sine nye blade op, som i begyndelsen er lysegrønne i kontrast til stænglerne, der er fyldt med kastaniebrune skæl. 
 Bladene er lancetformede og tre gange fjersnitdelte med nydelige små delinger på en del af småbladene og for det meste også i bladets top. Der produceres af og til bulbiller nederst på stænglen. Højde 75 cm.
Polystichum setiferum ‘Divisilobum Laxum’ 
er en nyere sort af Divisilobum, som har op til fire gange delte blade. De mindste bladafsnit kan på store eksemplarer blive mere end 3 cm. lange, og de længste nederst på bladet har så dybe indskæringer, at nogle af dem er lige ved at være delt en ekstra gang.  Polystichum setiferum ‘Divisilobum Laxum’ har ofte bulbiller og kan dermed opformeres til nye bregner, som er identiske med moderplanten. Højde 90 cm.
-
-
Polystichum setiferum 'Lineare'. Ifølge ældre bregnelitteratur 
skulle det være særlig attraktivt når 'Tommelfingerbladet' er 
så tydeligt større.
Polystichum setiferum 'Foliosum Grande Walton'
opformeret fra sporer 2002, og plantet ud 2006, så den er end- nu ikke så stor. Som så mange andre er denne bregne en ud af en gruppe, som er kendetegnet ved at have lysegrønne to gan- ge fjersnitdelte blade med bløde, lidt krusede, en smule over- lappende småblade med lappede indskæringer i bladkanterne.
Højde 60 cm.
Polystichum setiferum ‘Lineare Group’
er en form, hvis mindste bladdele er reduceret i bredden, så de er meget smalle, og de sidder langt fra hinanden, så hele bla- det  får et meget let, næsten gennemsigtigt udseende. 
   De Polystichum setiferum 'Lineare' jeg har, er blevet opfor- meret fra sporer fra England. De er alle fra samme såning, og det med adskillige variationer som resultat. Nogle er som det viste blad, nogle mangler så godt som helt et eller flere af de inderste småblade af anden orden, og nogle er blevet til cristatumformer, men med de samme meget smalle småblade. Så spinkle de er, kommer de bedst til deres ret som solitær- planter. De er alle meget yndefulde med udad bøjede blade.
Højde 50-60 cm.
Polystichum setiferum 'Manica-infantis'
hører til de mindre sorter. Bladene er lancetformede, men ikke altid regelmæssige, idet de mindste bladdele er stærkt reducerede, hvilket også i et vist omfang gælder småbladene, som ikke alle opnår den fulde længde. De mindste bladdele er ganske små og minder lidt om små hænder, og det latinske navn 'Manica-infantis' betyder barnehandske eller vante. 
  Den lille spinkle bregne egner sig til at vokse i et stenbed, også på et lidt tørt sted, for fordampningen er formindsket på grund af de reducerede blade. Højde 45 cm.
-
Polystichum setiferum ‘Multilobum’
har flere gange delte blade ligesom divisilobumformerne, men  ellers minder de meget om arten selv, og den bliver stort set ægte fra sporer og danner ikke bulbiller. Højde op til 90 cm.
Polystichum setiferum 'Plumoso-divisilobum'
hører til mellem en hel del bregner, der har regelmæssige, fint byggede op til fire gange delte blade. De fleste af dem er helt sterile, så de har egne sortsnavne fra gammel tid. 
   Polystichum setiferum 'Plumoso-divisilobum' er helt steril, men kan en sjælden gang få enkelte bulbiller, men i de 14 år den har vokset i min have, er det aldrig sket. Højde 50-75 cm.
Polystichum setiferum 'Plumoso-multilobum',
som i Danmark kaldes Kirkegårdsbregne eller Mosbregne.
Den har tidligere været markedsført hos os som P. setiferum 'Proliferum', hvilket er både forkert og uheldigt. I England hvor den stammer fra, hed den tidligere 'Plumoso-densum' og i  1959 blev navnet P. setiferum Plumoso-multilobum' fastlagt.
  Den meget fine og utrolig robuste sort har med god grund stor udbredelse. Denne sterile bregne er let at formere fra bulbiller, som den almindeligvis får mange af. 
  Bladstænglerne er forkortede, kraftige og fyldt med kasta- niebrune hår og avner. På grund af de forkortede stængler overlapper småbladene hinanden og de nederste virker af den grund ekstra løvrige og er årsag til 'Plumoso-multilobum' som sortsnavn. Bladene drejer sig ud til siden, så den ser lavere ud end den faktisk er. Højde 35-50 cm. 
Polystichum setiferum 'Plumoso-multilobum' midt i oktober 2012.
-
-
Polystichum setiferum 'Plumosum Bevis' august 2012.
Øverste tredjedel af et blad.
Polystichum setiferum 'Rotundatum Group'
Denne gruppe dækker over adskillige former for Polystichum setiferum med runde bladspidser på småbladene, som for det meste tilmed har så dybe indskæringer, at de er delt i små runde bladdele.
  En særlig bemærkelsesværdig sort Polystichum setiferum 'Rotundatum Phillips er regelmæssigt delt og bliver kun 45 cm. høj, og siges at komme helt rigtig ved sporeformering, men der har desværre ikke før end i 2012 været tilbudt sporer af den sort. Så det er fra Rotundatum Group alle mine er opformeret. De varierer noget, og nogle af dem kan have cristatumdelte bladspidser. Andre er meget nydelige, så det gælder om at udsøge de smukkeste, og da de danner bulbiller, er de lette at formere. Højde 60 cm.
Polystichum setiferum 'Tripinnatum' 
har fint tredelte småblade, ellers adskiller den sig ikke ret meget fra andre former af Polystichum setiferum med flere gange delte blade. Højde 60-90 cm.
Polystichum setiferum 'Rotundatum Group'. sidst i juli 2012.
sammen med Storblomstret Brunelle, Prunella webbiana.
Polystichum setiferum 'Plumosum Bevis'
er én af flere i en stor gruppe af meget smukke kulturformer af Bredbladet Skjoldbregne. De vintergrønne blade er blanke, mørkegrønne og meget regelmæssige og opadstræbende mod bladets top. De mindste bladenheder er let indskårne, slanke og slutter i en langstrakt spids.
  På grund af dens store lighed med Polystichum aculeatum, Tornfliget Skjoldbregne, har den før været antaget for at være en af dennes kulturformer. Imidlertid er det ved undersøgelse af dens antal af kromosomer påvist, at den trods alt er en kul- turform af Polystichum setiferum. På grund af småbladenes tydelig stilkede basis og de mindste bladdeles form bliver den nu regnet for at være en typisk plumosum, så den nu hedder 'Plumosum Bevis' med 2. led efter den mand, som fandt den i Devon i 1876.
  Mange andre meget smukke bregner er også henregnet til Plumosum med særligt tilnavn, flere af dem er sjældne, og da deres sporer nærmest er abortive, og de ikke får bulbiller, er de dyre og enkelte af dem endog meget dyre at anskaffe. 
  Polystichum setiferum 'Plumosum Bevis' skal være en vel- voksen plante før den danner siderosetter, så skønt den ved delinger efterhånden har fået en vis udbredelse i England, hører den stadig til de mere usædvanlige og dyre bregner.
Højde 70-120 cm.
Polystichum setiferum 'Revolvens'
ligner naturformen meget, men adskiller sig ved at  have til- bagerullede småblade, så bladet set fra forsiden, ser ret smalt ud. Bladstænglen har mange rødbrune skæl, og er temmelig stiv, så den har en rank vækst. Højde 60 cm.
-Tilbage til 1. Polystichum aculeatum m. flere arter
-TIL REGISTRET
Fortsæt med 3. flere polystichumarter og hybrider-
-